ClickCease ביטוח לאומי | האתר של עו"ד אלי דסה

ביטוח לאומי

יש לכם שאלות בנוגע לתביעות של ביטוח לאומי? השאירו פרטים לקבלת ייעוץ

המוסד לביטוח לאומי נועד על מנת לסייע לציבור הזקוק לסיוע כלכלי בשל מצב רפואי ותפקודי המקשה עליו את שגרתו ואת יכולתו לעבוד.

במוסד לביטוח לאומי ישנם ענפים שונים, כגון ענף נפגעי עבודה, ענף נכות כללית, ענף סיעוד ועוד. מטרת ענפים אלו היא להעניק לכל אדם את שהוא זכאי לו בהתאם לנסיבות פגיעתו.

תביעה בגין תאונת עבודה

במקרים בהם העובד נפגע בגופו או בנפשו, בתאונה בעבודה, הוא זכאי לקבל פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי, על הנזקים שנגרמו לו. על מנת לקבל את הפיצוי עליו להוכיח כי התאונה אכן ארעה בעבודה וכי בעקבותיה, נגרמה לו נכות רפואית או נפשית. כן, במסגרת התביעה יכול העובד לקבל פיצוי כספי בגין ימי המחלה אשר נקבעו לו בעקבות אותה תאונת עבודה (נקראים: דמי פגיעה).

נפגעי עבודה - מהי פגיעה בעבודה?

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

  1. בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר. 

  2. בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש. 

  3. בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה. 

  4. למבוטח השכיר - במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה. 

  5. למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים - בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה. 

  6. למבוטח השכיר - בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.


גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

לקבלת ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות התחלתית - ניתן לפנות למשרדנו.

  • Facebook

בצלאל 3‏, רמת גן‏

טלפון: 03-559-9913

מייל: dassa.law@gmail.com